KẾ HOẠCH Tổ chức tuyên truyền các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng trong quý II năm 2023

KẾ HOẠCH
Tổ chức tuyên truyền các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng
trong quý II năm 2023

Số kí hiệu 38/KH-UBND
Ngày ban hành 06/04/2023
Ngày bắt đầu hiệu lực 06/04/2023
Thể loại Kế hoạch
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Cơ quan ban hành UBND xã
Người ký Nguyễn Viết Mãn

Nội dung

banner 30 4 1 5

KẾ HOẠCH
Tổ chức tuyên truyền các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng
trong quý II năm 2023

Thực hiện Công văn số 568-CV/HU ngày 27/3/2023 của huyện ủy Diễn Châu về việc “Tuyên truyền các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng”. Để đảm bảo làm tốt công tác tuyên truyền các ngày kỷ niệm gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương trong quý II năm 2023. UBND xã Diễn Bích ban hành kế hoạch tuyên truyền như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị to lớn của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử và cuộc kháng chiến chống đế quốc mỹ xâm lược, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Khẳng định giá trị ý nghĩa lịch sử và tinh thần đại đoàn kết dân tộc là nhân tố quyết định làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975.
- Tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc, bồi dưỡng và phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc, góp phần củng cố và bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.
- Tuyên truyền kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2023), 137 năm Ngày Quốc tế lao động 1/5, 69 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2023); 133 năm ngày sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2023); 54 năm thực hiện di chúc của Chủ Tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2023); 153 năm ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 – 22/4/2023), 205 năm ngày sinh C.Mác (5/5/1818 – 5/5/2023).
2. Yêu cầu
- Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm cần tổ chức bằng nhiều hình thức phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, an toàn, tiết kiệm, tạo khí thế cách mạng, thúc đẩy việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương.
- Tuyên truyền sâu rộng, làm cho cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc về công lao trời biển và cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam;
- Thiết thực thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn vô hạn đối với Người; góp phần khắc sâu và thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy ý chí, khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, vững bước đi lên xã hội chủ nghĩa.
- Gắn nhiệm vụ tuyên truyền các ngày kỷ niệm lớn với huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc động viên, khích lệ nhân dân thi đua lao động sản xuất giỏi và thực hiện tốt chương trình công tác trong quý, cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã.
II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN
1. Nội dung tuyên truyền
- Tuyên truyền giá trị, ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại của cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước; đường lối cách mạng Việt Nam; đường lối kháng chiến chống mỹ cứu nước của Đảng ta; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh về đường lối đấu tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện.
- Tôn vinh và tri ân các anh hùng, liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, đồng bào, chiến sỹ ở trong nước và nước ngoài đã hy sinh tính mạng, sẵn sàng cống hiến sức lực, trí tuệ và của cải làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975, chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954.
- Tuyên truyền về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.
- Thể hiện lòng thành kính tưởng nhớ, tri ân sâu sắc của nhân dân Việt Nam và tình cảm yêu mến, kính trọng của nhân dân các nước trên thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị lãnh tụ tiền bối trên thế giới.
- Khẳng định sức sống trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ nghĩa Mác, Lênin trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; đấu tranh, phản bác những thông tin, luận điệu, quan điểm sai trái, xuyên tạc về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phủ định gia trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh.
- Tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong việc xây dựng Nông thôn mới.
2. Khẩu hiệu tuyên truyền
- Chào mừng kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất Nước (30/4/1975 - 30/4/2023) !
- Tinh thần ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Ngày Quốc tế lao động (01/5) bất diệt!
- Chào mừng kỷ niệm 69 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2023)!
- Chào mừng kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023) !
- Chủ nghĩa Mác - LêNin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng!
- Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
- Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!
- Xây dựng Nông thôn mới là nhiệm vụ của cả hệ thống chính chị và toàn thể nhân dân !
- Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quang vinh muôn năm !
- Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
          1. Công chức: Văn hóa - xã hội:
- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền và tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền, treo băng rôn, khẩu hiệu tại công sở và trên trục đường liên xã.
- Thông báo phát động toàn dân treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng, trang trí nhà văn hóa, truyên truyền về các hoạt động kỷ niệm.
- Xây dựng đề cương tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh xã và xóm.
- Treo cờ hồng, cờ vui, cờ Tổ quốc tại công sở và chỉ đạo các xóm, cơ quan, trường học thực hiện tuyên truyền tại đơn vị.
2. 3 trường học, trạm y tế
- Trang trí băng rôn, khẩu hiệu, treo cờ Đảng, cờ Tổ Quốc tại cơ quan, trường học, thay các cờ Tổ Quốc, cờ Đảng, cờ hồng kỳ, cờ vui đã cũ, hư hỏng, rách bằng cờ mới.
- Tuyên truyền cho cán bộ, nhân viên, giáo viên trong cơ quan treo cờ Tổ Quốc, cờ Đảng đầy đủ tại gia đình mình để chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng.
3. Các xóm:
- Các xóm tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tổ chức treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc tại gia đình và phát động nhân dân tổng dọn vệ sinh thôn xóm sạch sẽ.
- Mỗi xóm treo tại nhà văn hóa 1 câu khẩu hiệu, trên trục đường liên xóm 1  câu (Ưu tiên các câu khẩu hiệu có tính chiến lược).
- Kết hợp giữa treo khẩu hiệu và chỉnh trang mỹ quan làng xóm như: dỡ bỏ các câu khẩu hiệu, các tờ rơi, áp phích treo và dán trên địa bàn xóm; thay và yêu cầu nhân dân dỡ bỏ hoặc thay mới các loại cờ treo đã cũ rách…
- Tăng cường thời lượng tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh theo các bài truyền thông, file âm thanh (nếu có) khi được cung cấp.
4. Các ban, ngành, đoàn thể chính trị cấp xã:
- Căn cứ theo chức năng nhiệm vụ của ban, ngành, tổ chức mình để xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai và phối hợp thực hiện đảm bảo hiệu quả đồng bộ. Tạo sức lan tỏa, hiệu ứng tích cực và sự hào hứng trong nhân dân đối với các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và địa phương.
- Gắn nhiệm vụ tuyên truyền các ngày kỷ niệm với tuyên truyền hội viên, đoàn viên và nhân dân thực hiện các chỉ tiêu, chương trình công tác của Đảng ủy, chính quyền đã triển khai.
- Tăng cường các hoạt động động truyền thông trực tiếp lồng ghép thông qua các hoạt động của tổ chức hội để động viên nhân dân thi đua lao động sản xuất đạt năng suất cao.
- Tăng cường các hoạt động vệ sinh môi trường, giải tỏa hành lang an toàn giao thông gắn chỉnh trang mỹ quan làng xóm.
Trên đây là kế hoạch Tổ chức tuyên truyền các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị địa phương quý II năm 2023. UBND xã Diễn Bích yêu cầu các ban, ngành đoàn thể cấp xã; các xóm, cơ quan đơn vị, bộ phận và cá nhân liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Kế hoạch"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây